VIHERLANDIAN OY:N LASKUTUSASIAKKUUS SOPIMUS

 1. Yleistä
  1. Näitä ehtoja sovelletaan Viherlandia Oy:n (”Viherlandia”) FI05565721 ja asiakkaan välisessä
   tilimyynti kaupassa (laskutus), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
  2. Nämä laskutusasiakkuusehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat
   Viherlandian aiemmat vastaavat ehdot.
 2. Tilin avaaminen
  1. Laskutustilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Viherlandia tarkastaa asiakkaan
   luottotiedot sekä yrityksen kyseessä ollessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden
   henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Viherlandialla on oikeus yksipuolisesti
   hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 2-5 arkipäivää hakemuksen
   saapumisesta.
  2. Hakemus tiliasiakkaaksi tehdään osoitteessa www.viherlandia.fi/asiakastietokaavake
 3. Tilin käyttö
  1. Laskutustiliä voi käyttää maksuvälineenä kivijalkamyymälässä ja verkkokaupassa
   Laskutustilin käyttäminen verkkokaupassa edellyttää erillistä sopimista myyjän kanssa.
  2. Viherlandia ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Viherlandian
   henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse
   haluamat) viitetiedot. Asiakas on velvollinen maksamaan laskun Viherlandialle, vaikka laskun
   viitetiedoissa olisi virhe tai puute.
 4. Luottoraja
  1. Viherlandia pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä
   luottorajasta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakas haluaa
   myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta.
  2. Mikäli tiliä käytetään satunnaisesti yhden vuoden aikana, Viherlandia pidättää oikeuden
   laskea myönnettyä luottorajaa ajankohtaisen velkasaldon tasolle. Viherlandia ilmoittaa tästä
   asiakkaalle kirjallisesti tai suullisesti.
 5. Laskutus
  1. Laskutus tapahtuu päivittäin arkipäivisin tai yritysasiakkailla erillisen sopimuksen mukaan.
   Pienlaskutuslisä alle 50 € laskuissa on 6 €/lasku . Paperilaskulisä 6 €/lasku.
   Maksuaika on 10 päivää laskun päiväyksestä tai yritysasiakkailla erillisen
   sopimuksen mukaan.
 6. Viivästyskorko
  1. Korkolain mukainen viivästyskorko.
  2. Maksumuistutuksista peritään 10 euron huomautusmaksu.
  3. Asiakas vastaa perinnästä aiheutuneista kuluista.
 7. Muut ehdot
  1. Viherlandian henkilökunnalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys virallisesta
   henkilöllisyystodistuksesta laskutustiliä käytettäessä.
  2. Asiakkaan käyttäessä laskutustiliä asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia
   laskutusasiakkaan sopimusehtoja.
  3. Yksityisasiakkaalla osto-oikeus on tilinomistajalla tai voidaan siirtää valtakirjalla toiselle
   henkilölle.
  4. Yritysasiakkaalla osto-oikeus on ennakkoon nimetyillä henkilöillä.
 8. Laskutustilin irtisanominen Viherlandian toimesta
  1. Viherlandialla on oikeus irtisanoa laskutustilisopimus välittömästi, mikäli asiakkaan
   taloudellinen tilanne on muuttunut ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai
   asiakkaalla on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakas on antanut itsestään
   hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen
   (luoton myöntämiseen), tai asiakas on syyllistynyt muuhun olennaiseen
   sopimusrikkomukseen.
  2. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakas jättää laskun maksamatta
   eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu
   siirretään Viherlandian toimesta perintätoimiston hoidettavaksi.
 9. Omistuksenpidätysehto
  1. Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Viherlandialle, kunnes koko kauppahinta on
   maksettu, eikä asiakkaalla, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä
   muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.
 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
  1. Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan
   ne Jyväskylän käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa
   käräjäoikeudessa.

VIHERLANDIA OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

 1. Yleistä
  1. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viherlandia Oy:n (”Viherlandia”) FI05565721 ja asiakkaan
   välisessä tavara- ja palvelukaupassa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
  2. Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat Viherlandian
   aiemmat yleiset sopimusehdot.
  3. Viherlandia pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla.
 2. Tarjous ja sopimuksen syntyminen
  1. Viherlandian tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on
   voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena,
   ellei toisin ole sovittu.
  2. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä
   Viherlandian tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia.
 3. Tilauksen ja sopimuksen syntyminen
  1. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Viherlandia on vahvistanut
   tilauksen, toimittanut tavaran tai asiakas on noutanut tavaran.
 4. Hinnat
  1. Hinnoittelun perusteena käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassa olevia Viherlandian
   verollisia hintoja ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu.
  2. Viherlandian myymäläkampanjahinnat ovat voimassa vain käteismaksutavoilla ostettaessa
   (ei tilimyynti).
 5. Vakuudet ja Viherlandian oikeus olla toimittamatta
  1. Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on
   annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen
   aloittamista.
  2. Viherlandia pidättää oikeuden olla toimittamatta tavaroita tai palvelua, jos …
   1. asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja kokonaisuudessaan
   2. asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakko maksua
   3. asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä
 6. Toimitusaika
  1. Toimitusaika määräytyy tilausvahvistuksen mukaan, ellei toisin ole sovittu.
 7. Muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan
  1. Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan tulee esittää
   Viherlandialle kirjallisesti.
  2. Mahdollisten muutosten jälkeen on sovittava asiakkaan ja Viherlandian välillä niiden
   vaikutuksesta hintaan , toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin.
  3. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta
   veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi ja muut välttämättömät kustannukset laskun
   mukaan.
 8. Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus
  1. Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella toimitushetkellä tarkastettava, että toimitus on
   sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton.
  2. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen on hänen reklamoitava
   siitä Viherlandiaa kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljän
   (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta.
  3. Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia reklamoinnin kohteena olevien tuotteiden asiallisesta
   hoidosta/huollosta.
  4. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai
   maksamasta sitä koskevaa laskua.
 9. Takuu
  1. Tuotteille myönnetään valmistajan ilmoittama takuu.
  2. Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii ostokuitti/lasku Viherlandia voi
   vapautua takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai
   rikkoontuminen on aiheutunut tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä
   tai muusta asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.
 10. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen
  1. Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle silloin kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
  2. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle kun tavarat on toimitusehdon mukaisesti toimitettu
   asiakkaalle.
 11. Palautukset
  1. Tavarapalautukset hyväksytään vain ennakkoon sovitusti.
 12. Viherlandian ja asiakkaan viivästys
  1. Viherlandian ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli tavaran
   toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava uusi toimitus tai
   vastaanottoaika.
 13. Muuta
  1. Mahdollisissa virhetilanteissa toimitamme ensi sijassa virheellisen tavaran tilalle uuden
   virheettömän tavaran. Emme vastaa virheellisten toimitusten aiheuttamista välillisistä
   vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvista viivästyksistä tai
   vahingoista. Viherlandia Oy:n vastuu kaikissa tilanteissa rajoittuu enintään tavaran
   laskutusarvoon.
  2. Viherlandialla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset tilausta
   tehdessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Viherlandian
   kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa
   sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
  3. Viherlandialla on oikeus olla toimittamatta tilattuja tuotteita, mikäli epäillään väärinkäyttöä.
  4. Mahdollisiin asiakkaan ja Viherlandian välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan
   Suomen lakia. Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä
   neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi)
   ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla
   yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua, erimielisyydet
   ratkaistaan lopullisesti Jyväskylän käräjäoikeudessa